Regulamin

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZOWE AIR-TRANSFER.PL

1. OGÓLNE ZASADY

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest: „Bilet” zwany umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.
 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.

2. BILET

 1. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.
 2. Ważny bilet powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
  2. określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
  3. nazwę przewoźnika;
  4. kwotę opłaconą za bilet;
 3. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.
 4. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.
 5. Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”.
 6. Do uzyskania zniżki wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Bezpodstawne skorzystanie ze zniżki skutkuje koniecznością DOPŁATY do pełnego biletu w autokarze lub mikrobusie.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii autokaru lub mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  1. z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera
  2. z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  1. jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  2. nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
  4. posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
  5. okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia

4. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

 1. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.
 2. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie, w biurze lub na stronie: www.air-transfer.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:
   1. do 7 dni przed datą wyjazdu 10%;
   2. do 3 dni przed datą wyjazdu 20%;
   3. do 24h przed wyjazdem 50%;
   4. do 2h przed wyjazdem 100%.

  Za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

 4. Zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 2 h przed wyjazdem jest bezpłatna. Na bilecie dozwolona jest tylko jedna zmiana daty lub godziny wyjazdu.
 5. Zwrotom nie podlegają opcje dodatkowe takie jak: ubezpieczenie, dodatkowe bagaże, foteliki.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  1. posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;
  2. punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autokaru lub mikrobusu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  3. stosowania się do zaleceń załogi autokaru lub mikrobusu.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w autokarze lub mikrobusie surowo zabronione. Zakaz dotyczy również używania e-papierosów. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem autokaru lub mikrobusu.
 4. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autokaru lub mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24 h +48 512 370 778. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
 5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
 6. Przewóz dzieci: do 12 lat – opieka osoby dorosłej, 12-16 lat – upoważnienie rodzica.
 7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

6. BAGAŻE

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 20 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem. 6
 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili zakupu biletu.
 4. Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

7. UBEZPIECZENIE PRZEJAZDU

 1. Pasażer z wykupioną opcją ubezpieczenia przejazdu otrzyma zwrot za bilet (bez opłat dodatkowych) w następujących przypadkach:
  1. opóźnienie samolotu powyżej jednej godziny od planowanego przylotu lub przekierowanie samolotu na inne lotnisko
  2. pasażer nie skorzysta z opcji przejazdu pierwszym możliwym kursem air-transfer.pl

8. INNE

 1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
 2. W przypadku zabrudzenia autokaru może być pobrana opłata od 100-200 PLN.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 10.12.2015 r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50 , poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
 2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
 3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez air-transfer.pl.
 4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autokarowych i mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji air-transfer.pl lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od air-transfer.pl informacji o nowościach i promocjach i na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez air-transfer.pl.

Prosimy

o zapoznanie się

z regulaminem

terms

Skorzystaj z naszych usług już dziś.

Masz pytania?

skontaktuj się z nami

PL +48 94 711 05 10

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZOWE AIR-TRANSFER.PL

1. OGÓLNE ZASADY

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest: „Bilet” zwany umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.
 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.

2. BILET

 1. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.
 2. Ważny bilet powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
  2. określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
  3. nazwę przewoźnika;
  4. kwotę opłaconą za bilet;
 3. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.
 4. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.
 5. Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”.
 6. Do uzyskania zniżki wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Bezpodstawne skorzystanie ze zniżki skutkuje koniecznością DOPŁATY do pełnego biletu w autokarze lub mikrobusie.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii autokaru lub mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  1. z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera
  2. z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  1. jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  2. nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
  4. posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
  5. okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia

4. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

 1. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.
 2. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie, w biurze lub na stronie: www.air-transfer.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:
   1. do 7 dni przed datą wyjazdu 10%;
   2. do 3 dni przed datą wyjazdu 20%;
   3. do 24h przed wyjazdem 50%;
   4. do 2h przed wyjazdem 100%.

  Za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

 4. Zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 2 h przed wyjazdem jest bezpłatna. Na bilecie dozwolona jest tylko jedna zmiana daty lub godziny wyjazdu.
 5. Zwrotom nie podlegają opcje dodatkowe takie jak: ubezpieczenie, dodatkowe bagaże, foteliki.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  1. posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;
  2. punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autokaru lub mikrobusu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  3. stosowania się do zaleceń załogi autokaru lub mikrobusu.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w autokarze lub mikrobusie surowo zabronione. Zakaz dotyczy również używania e-papierosów. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem autokaru lub mikrobusu.
 4. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autokaru lub mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24 h +48 512 370 778. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
 5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
 6. Przewóz dzieci: do 12 lat – opieka osoby dorosłej, 12-16 lat – upoważnienie rodzica.
 7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

6. BAGAŻE

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 20 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem. 6
 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili zakupu biletu.
 4. Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

7. UBEZPIECZENIE PRZEJAZDU

 1. Pasażer z wykupioną opcją ubezpieczenia przejazdu otrzyma zwrot za bilet (bez opłat dodatkowych) w następujących przypadkach:
  1. opóźnienie samolotu powyżej jednej godziny od planowanego przylotu lub przekierowanie samolotu na inne lotnisko
  2. pasażer nie skorzysta z opcji przejazdu pierwszym możliwym kursem air-transfer.pl

8. INNE

 1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
 2. W przypadku zabrudzenia autokaru może być pobrana opłata od 100-200 PLN.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 10.12.2015 r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50 , poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
 2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
 3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez air-transfer.pl.
 4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autokarowych i mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji air-transfer.pl lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od air-transfer.pl informacji o nowościach i promocjach i na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez air-transfer.pl.

Skorzystaj z naszych usług już dziś.

Masz pytania?

skontaktuj się z nami

PL +48 94 711 05 10

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki