REGULAMIN

Warunki przewozowe AIR-TRANSFER.PL sp. z o.o.
1. OGÓLNE ZASADY
1.1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest: „Bilet” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.
1.2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
1.3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.
2. BILET
2.1. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.
2.2. Ważny bilet powinien zawierać:
– imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
– określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
– nazwę przewoźnika;
– kwotę opłaconą za bilet;
2.3. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie;
2.4. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany;
2.5. Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”;
2.6. Do uzyskania zniżki wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Bezpodstawne skorzystanie ze zniżki skutkuje koniecznością DOPŁATY do pełnego biletu w autokarze lub mikrobusie.
3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
3.1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej na bilecie;
3.2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
3.3. W przypadku awarii autokaru lub mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
3.4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
a) z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera
b) z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
3.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
3.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
a) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
b) nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
d) posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
s e) okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia.
4. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW
4.1. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.
4.2. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie, w biurze lub na stronie: www.air-transfer.pl.
4.3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:
– pakiet BIAŁY: 100%;
– pakiet SREBRNY: mniej niż 24h przed wyjazdem 100%;
– pakiet ZŁOTY: mniej niż 10 minut przed wyjazdem 100%.
Za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
4.4. Zmiana daty, godziny wyjazdu, nazwiska lub kierunku przejazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze:
– pakiet BIAŁY: brak możliwości zmian na bilecie;
– pakiet SREBRNY: dozwolona jest jedna zmiana na danym bilecie do 2 h przed odjazdem;
– pakiet ZŁOTY: dowolna ilość zmian na danym bilecie do 10 minut przed odjazdem.
4.5. Zwrotom nie podlegają opcje dodatkowe takie jak: pakiety, dodatkowe bagaże, foteliki.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
5.1 Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;
b) punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autokaru lub mikrobusu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.
c) stosowania się do zaleceń załogi autokaru lub mikrobusu;
5.2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
5.3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w autokarze lub mikrobusie surowo zabronione. Zakaz dotyczy również używania e-papierosów. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem autokaru lub mikrobusu.
5.4. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autokaru lub mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24 h +48 512 370 778. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
5.5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
5.6. Przewóz dzieci: do 12 lat – opieka osoby dorosłej, 12-16 lat – upoważnienie rodzica.
5.7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
6. BAGAŻE
6.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu:
– pakiet biały: 1 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg;
– pakiet srebrny: 1 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg;
– pakiet złoty: 2 sztuki bagażu do 32 kg oraz bagażu podręcznego do 10 kg.
Opłata za dodatkowy bagaż w każdym pakiecie wynosi 20 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
6.2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
6.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili zakupu biletu.
6.4. Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
7. PAKIETY
7.1. Pakiet BIAŁY:
– rezygnacja z biletu za potrąceniem 100% wartości biletu;
– brak możliwości zmian na bilecie;
– możliwość zabrania 1 sztuki bagażu do 32kg + jednego podręcznego do 10 kg;
– w przypadku opóźnienia lądowania, bilet jest ważny na następny autobus AIR-TRANSFER.PL, w którym będą miejsca.

Pakiet SREBRNY:
– bezpłatna rezygnacja z biletu do 24 godzin przed odjazdem;
– możliwa jedna zmiana na bilecie do 2 godzin przed odjazdem;
– możliwość zabrania 1 sztuki bagażu do 32kg + jednego podręcznego do 10 kg;
– w przypadku opóźnienia lądowania, bilet jest ważny na następny autobus AIR-TRANSFER.PL, w którym będą miejsca;
– możliwość bezpłatnej rezygnacji z biletu po godzinie odjazdu przy minimum 60-minutowym opóźnieniu samolotu.

Pakiet ZŁOTY:
– bezpłatna rezygnacja z biletu do 2 godzin przed odjazdem;
– możliwa dowolna ilość zmian na bilecie do 10 minut przed odjazdem;
– możliwość zabrania 2 sztuk bagażu do 32kg + jednego podręcznego do 10 kg;
– w przypadku opóźnienia lądowania, bilet jest ważny na następny autobus AIR-TRANSFER.PL (gwarancja miejsca);
– możliwość bezpłatnej rezygnacji z biletu po godzinie odjazdu przy minimum 30-minutowym opóźnieniu samolotu;
– w przypadku minimum 15-minutowym opóźnieniu w dotarciu pasażera na lotnisko, 100% zwrot za bilet + kod promocyjny na jeden bezpłatny przejazd w jedną stronę na dowolnej linii realizowanej przez AIR-TRANSFER.PL
8. INNE
8.1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
8.2. W przypadku zabrudzenia autokaru może być pobrana opłata 200 PLN.
8.3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 1.08.2017 r.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50 , poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany).
9.2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
9.3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez Air-transfer.pl.
9.4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autokarowych i mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Air-transfer.pl lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
9.5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od Air-transfer.pl informacji o nowościach i promocjach i na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez Air-transfer.pl.
BACK TO TOP