Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż air-transfer.pl sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 87, 75-005 Koszalin jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 87, 75-005 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@air-transfer.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).
2. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy – numer telefonu.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypad-kach zawierają informacje handlowe;
- prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda pomiotu, którego dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
- dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem;
- podmioty świadczące usługi przewozowe;
- podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne;
- podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia;

Danych naszych klientów nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać do państw poza Europejskim Obsza-rem Gospodarczym, nie wykonujemy także w stosunku do niech procesu profilowania.
Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy.
W zakresie monitoringu, dane są przechowywane przez okres 30 dni a następnie są one automatycznie usuwane.
Dane dla celów marketingu są przechowywane do czasu wycofania zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
- Prawo uzyskania kopii danych;
- Prawo do sprostowania;
- Prawo do usunięcia danych;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
- Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
- Prawo wycofania zgody;
- Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.
BACK TO TOP